OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Szanowni Państwo, 

Z dniem 25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, „ORODO”, „GDPR)”.

Dlatego też chcemy poinformować Państwa o przetwarzaniu Państwa danych oraz o zasadach na jakich będzie się to odbywało od 25 maja 2018 roku. Poniżej przesyłamy Państwu kilka ważnych informacji i prosimy abyś się z nimi zapoznał.

Kto będzie administratorem Państwa danych?

Administratorem Państwa danych będzie Klinika Weterynaryjna „Auxilium” Arkadiusz Olkowski z siedzibą w Milanówku 05-822, ul. Królewska 64, posiadająca NIP 534 225 70 93, zwana dalej Administratorem Danych Osobowych. W przypadku, gdyby Państwo chcieli się z nami skontaktować, a w szczególności w temacie związanym z przetwarzaniem danych osobowych, prosimy o kontakt pod adresem email: aneta.olkowska@vp.pl lub pod nr tel.: 663 971 118

Jakie dane będą przetwarzane?

  • Dane teleadresowe: imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, numery telefonów, adres miejsca zamieszkania, dane dotyczące zwierząt

W jakim celu będziemy przetwarzać Państwa dane?

 Państwa dane będziemy przetwarzać:

  • W celu udzielania świadczeń weterynaryjnych
  • W celach marketingowych, jeśli wyrażą Państwo zgodę

W ramach jakich podstaw prawnych będziemy przetwarzać Twoje dane?

Przetwarzanie Państwa danych będzie dozwolone tylko w oparciu o właściwe i zgodne
z przepisami podstawy prawne, takie jak: 

  • Art 28 ust. 1 Ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r o zakładach leczniczych dla zwierząt (Dz.U. z 2017 r. Poz. 188, Dz. U. Z2004, nr 11, poz. 95
  • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 września 2011 w sprawie zakresu i sposobie przetwarzania dokumentacji lekarsko-weterynaryjnej i ewidencji leczenia zwierząt oraz wzorów tej dokumentacji i ewidencji (Dz. U. 2011, nr 224, poz. 1347)

Czy możemy przekazywać i komu będziemy przekazywać Państwa dane?

Państwa dane możemy przekazywać innym podmiotom wyłącznie w celach realizacji świadczeń weterynaryjnych. Państwa dane mogą zostać udostępnione wyłącznie laboratoriom diagnostycznym:

Haema-Lab Express Arkadiusz Olkowski ul. Królewska 64, 05-822 Milanówek

ALAB Plus Sp. z o.o. 00-739 Warszawa, ul. Stępińska 22/30

LAB-WET Weterynaryjne Laboratorium Diagnostyczne 02-661, Warszawa ul. Wita Stwosza 30

LABOKLIN Polska Sp. z o.o. ul. Powstańców Śląskich 101, 01-495 Warszawa

IDEXX Laboratories Sp. Z o.o. ul. Dominikańska 3, 02-738 Warszawa

Jakie są Państwa prawa względem danych?

Mają Państwo prawo żądania dostępu do swoich danych oraz do ich sprostowania, informacji w jaki sposób są przetwarzane. 

Jak długo będziemy przetwarzać Państwa dane?

Okres przechowywania Państwa danych zgodnie z ustawą:

  • 5 lat od sporządzenia dokumentacji lekarsko weterynaryjnej ustawa z 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r. poz. 1855), rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi; ustawa z 29 września 2011 r. w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia dokumentacji lekarsko-weterynaryjnej i ewidencji leczenia zwierząt oraz wzorów tej dokumentacji i ewidencji (Dz.U. nr 224, poz. 1347), ustawa z 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r. poz. 2211), ustawa z 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1479), ustawa z 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks postępowania w sprawie o wykroczenia (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1713).

Zespół Kliniki Weterynaryjnej Auxilium